Skip links

Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov internetového obchodu Sadrové ruky

Prevádzkovateľ: Ing. Mária Véghová
Sídlo: Južná trieda 4B 040 01 Košice – Juh
IČO: 55961452
DIČ: 1127291748

Tel.: +421 950 595 709
E-mail: info@sadroveruky.sk
Web: sadroveruky.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľ, ako predávajúci prostredníctvom internetového obchodu sprístupneného Prevádzkovateľom na webovej stránke www.sadroveruky.sk (ďalej len „Internetový obchod“) spracúva osobné údaje kupujúcich a fyzických osôb, ktoré na spracúvanie osobných údajov udelia súhlas (ďalej len „Dotknutá osoba“) v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a rozsah spracúvania osobných údajov

 1. Dotknutá osoba odoslaním objednávky cez Internetový obchod Prevádzkovateľa, ako predávajúceho v súlade s Obchodnými podmienkami Prevádzkovateľa, potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska, resp. dodacia adresa, fakturačná adresa sú presné a pravdivé. Spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou.
 2. Dotknutá osoba zaškrtnutím políčka „Mám záujem o zasielanie noviniek Sadrové ruky“, „Chcem odoberať newsletter Sadrové ruky” prostredníctvom Internetového obchodu Prevádzkovateľa súhlasí so spracúvaním osobných údajov v rozsahu zadanom vo formulári, a to e-mailová adresa alebo aj meno, priezvisko, poštová adresa.
 3. Dotknutá osoba pri registrácii užívateľského účtu v Internetovom obchode Prevádzkovateľa zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov zadaných pri registrácii“ v Internetovom obchode súhlasí so spracúvaním zadaných osobných údajov vo formulári v rozsahu meno, priezvisko, prezývka, e-mailová adresa, poštová adresa, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo.
 4. Dotknutá osoba udelením súhlasu v zmysle predchádzajúcich bodov zároveň potvrdila, že dovŕšila 16 rokov veku. Pokiaľ Dotknutá osoba vek podľa predchádzajúcej vety nedovŕšila súhlas môže udeliť len zákonný zástupca.

Právny základ spracúvania osobných údajov

 1. Právnym základom spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom je:
  • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou sú Prevádzkovateľ a Dotknutá osoba, Prevádzkovateľ a osoba oprávnená prijímať plnenia v mene Prevádzkovateľa, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia;
  • súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov v zmysle ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia;
  • plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník);
  • oprávnený záujem, ktorý sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (najmä ochrana práv Prevádzkovateľa).

Spôsob a účel spracúvania osobných údajov

 1. Spôsobom spracúvania osobných údajov je ich získavanie, zhromažďovanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, vyhľadávanie, prehľadanie, poskytovanie prenosom, preskupovanie, kombinovanie, uchovávanie, poskytnutie a iné spôsoby spracúvania nevyhnutné pre fakturačné účely, ako aj plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, ako napríklad doručenie objednaného tovaru, vrátane neskoršej komunikácie (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), alebo pre potreby zasielania informácií o tovare Prevádzkovateľa na e-mailovú adresu Dotknutej osoby. Na účel vykonania elektronickej platby podľa týchto Zásad spracúvania osobných údajov môžu byť v nevyhnutnom rozsahu spracúvané aj údaje Dotknutej osoby o jeho platobnej karte. Dotknutá osoba nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou ním poskytnutých osobných údajov. Osobné údaje, ktoré Dotknutá osoba spracúvala na právnom základe podľa bodu 1. týchto zásad bude Prevádzkovateľ spracúvať aj za účelom zasielania noviniek a obchodných ponúk Internetového obchodu Prevádzkovateľa.
 2. Na základe súhlasu v zmysle bodu 3. týchto Zásad spracúvania osobných údajov môže Prevádzkovateľ osobné údaje v špecifikovanom rozsahu spracúvať výlučne za účelom zasielania noviniek týkajúcich sa Internetového obchodu Prevádzkovateľa, t.j za účelom priameho marketingu.
 3. Na základe súhlasu v zmysle bodu 4. týchto Zásad spracúvania osobných údajov môže Prevádzkovateľ osobné údaje v špecifikovanom rozsahu spracúvať výlučne za účelom vedenia registrovaného zákazníckeho účtu Dotknutej osoby v prostredí Internetového obchodu Prevádzkovateľa, prostredníctvom, ktorého umožní zadanie objednávok Dotknutou osobou na Internetovom obchode ako aj za účelom evidencie zoznamu objednávok Dotknutej osoby zadaných prostredníctvom Internetového obchodu.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v týchto Zásadách, ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom, uvedeným v tomto bode, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Dotknutou osobou dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu spracúvania. Dotknutá osoba má právo takto udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie je účinné dňom jeho doručenia Prevádzkovateľovi.
 5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a  neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nevyhnutný na uplatňovanie práv a plnenie povinností súvisiacich s predajom tovaru prostredníctvom Internetového obchodu a zabezpečením jeho chodu.

Automatizované spracúvanie osobných údajov a profilovanie

 1. Prevádzkovateľ vykonáva automatizované spracúvanie osobných údajov a to profilovanie. Profilovanie vykonáva použitím osobných údajov Dotknutej osoby na vyhodnotenie určitých osobitných znakov a charakteristík Dotknutej osoby, a to analýzu znakov Dotknutej osoby súvisiacich s osobnými preferenciami, záujmami, nákupným správaním. Profilovanie vykonáva Prevádzkovateľ výlučne pre skvalitnenie poskytovaných služieb, za účelom priameho marketingu, najmä vytvárania personalizovaných marketingových ponúk, analýzy nákupného správania Dotknutých osôb a prispôsobenia ponuky a sortimentu záujmom Dotknutých osôb.

Psedudonymizácia

 1. Prevádzkovateľ vykonáva aj pseudonymizáciu osobných údajov Dotknutých osôb a to tak, že nie je ich možné priradiť ku konkrétnej Dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií

Prenos údajov do tretej krajiny

 1. Prevádzkovateľ nebude vykonávať prenos osobných údajov poskytnutých Dotknutou osobou do tretej krajiny.

Spracúvanie osobných údajov tretími osobami

 1. Osobné údaje sú spracúvané tretími osobami, a to subjektom, ktorý zabezpečuje plnenie si povinností Prevádzkovateľa v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a taktiež subjektom poskytujúcim kuriérske služby, ako aj Slovenskej pošte, a.s., za účelom doručenia tovaru v zmysle Objednávky.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky vedúce k zabezpečeniu čo najvyššej miery ochrany osobných údajov Dotknutej osoby pred ich protiprávnym spracúvaním.
 3. Prevádzkovateľ v zmysle ustanovenia čl. 13 ods. 1 Nariadenia poskytuje Dotknutej osobe, nasledovné informácie:
  • identifikačné údaje Prevádzkovateľa uvedené v hlavičke Zásad spracúvania osobných údajov,
  • účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov je uvedený v bode 6. až 11. Zásad spracúvania osobných údajov,
  • zoznam spracúvaných osobných údajov podľa bodu 1. a 4. Zásad spracúvania osobných údajov,
  • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v súlade osobitnými právnymi predpismi, inak 5 rokov od zadania objednávky resp. udelenia súhlasu Dotknutou osobou,
  • Dotknutá osoba má právo od Prevádzkovateľa požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,
  • Dotknutá osoba môže pri podozrení, že jeho osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

Práva Dotknutej osoby

 1. Dotknutá osoba, ako osoba poskytujúca osobné údaje má v zmysle čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 Nariadenia nasledovné práva:
 • Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto údajom a k informáciám uvedeným o svojich právach.

 • Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 • Právo na vymazanie (tzv. právo „na zabudnutie“)

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a ten je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
  • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
  • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu;
  • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne;
  • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
  • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom, ak:

  • Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť spracúvaných osobných údajov;
  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; alebo
  • Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 • Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania

Na základe ustanovenia čl. 20 Nariadenia je Prevádzkovateľ v prípade, ak to Dotknutá osoba požaduje, povinný informovať Dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Prevádzkovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 • Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávanej na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

 • Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

 • Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov Dotknutej osobe.

Informačná povinnosť Prevádzkovateľa

 1. Poskytovanie informácií Prevádzkovateľom Dotknutej osobe:
  • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13, čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 Nariadenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až čl. 21 Nariadenia povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
  • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Dotknutej osobe informácie identifikujúce Prevádzkovateľa v rozsahu podľa hlavičky Zásad spracúvania osobných údajov do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, pričom tieto informácie poskytuje Prevádzkovateľ Dotknutej osobe bezodplatne.
  • Ak je žiadosť Dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 1. O obmedzení práv Dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 Nariadenia Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

Používanie súborov cookies

 1. Súbormi cookie sa rozumejú malé textové súbory, uložené v koncovom zariadení Dotknutej osoby (ďalej len „Koncové zariadenie“), ktoré do tohto zariadenia ukladá a získava k ním prístup Prevádzkovateľ prostredníctvom Internetového obchodu. Prostredníctvom súborov cookie si Internetový obchod uchováva informácie o preferenciách a nastaveniach Dotknutej osoby. Uchovávanie súborov cookie zefektívňuje a zrýchľuje prácu a používanie webového rozhrania Internetového obchodu.
 2. Súbory cookie neobsahujú škodlivé počítačové programy, malware ani spyware.
 3. Internetový obchod používa dočasné súbory cookie, ktoré sa v Koncovom zariadení uchovávajú len počas jednej návštevy konkrétnej internetovej stránky. Tieto súbory sa z Koncového zariadenia automaticky odstránia po zatvorení internetového prehliadača.
 4. Internetový obchod používa aj trvalé súbory cookie, ktoré sa ukladajú v Koncovom zariadení za účelom:
  • zapamätania konkrétnych slovných spojení, ktoré boli zadané do vyhľadávača webového rozhrania Internetového obchodu,
  • zapamätania navštívených miest webového rozhrania Internetového obchodu a zisťovania, ktoré stránky a funkcie požívajú užívatelia najčastejšie,
  • zapamätania hodnotenia a komentárov, ktoré užívatelia do webového rozhrania Internetového obchodu  vložia,
  • zabezpečenie informácii potrebných pre webovú analýzu a štatistiku (ktoré stránky boli navštívené, aký dlhý čas na nich bol strávený, dátum a počet jednotlivých návštev Internetového obchodu, časový interval požívania a pod.),
  • zabezpečenie a zjednodušenie používania užívateľských nastavení.
 1. Informácie získané zo súborov cookie Prevádzkovateľ nesprostredkúva tretím subjektom a súčasne Prevádzkovateľ nezodpovedá za súbory cookie tretích strán.
 2. Súbory cookie je možné pomocou internetového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookie alebo úplne z Koncového zariadenia odstrániť.
 3. V prípade nepoužívania súborov cookie Dotknutá osoba nenesie zodpovednosť za nesprávne fungovanie webového rozhrania Internetového portálu na Koncovom zariadení, zapríčinené odmietnutím používania súborov cookie.

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 30.6.2022.